Aanmelden

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) draagt onze gemeente de naam “Hervormde Gemeente te Kamerik”. Wat betreft de Schriftbeschouwing en de liturgie rekenen we ons tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond.

De Bijbel zien we als het onfeilbare Woord van God. Onze gemeente wil leven naar de geboden en beloften uit de Bijbel. Daarbij weten we ons bijzonder verbonden met de drie klassieke belijdenissen (12 Artikelen, geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius) en de Reformatorische belijdenisgeschriften (Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels).We erkennen de Drie-enige God als de Vader, Die de wereld geschapen heeft en nog steeds bestuurt en regeert; de Zoon Jezus Christus, gegeven als Zaligmaker tot verlossing en verzoening van onze zonden en de Heilige Geest, Die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, Die ons geloof wil schenken en nieuw leven geeft. In de Bijbel geeft God blijk dat Hij ons behoud op het oog heeft. In de doop gaat God een verbond aan met mensen. Hij zoekt hun eeuwig behoud. Deze onbegrijpelijke Liefde wordt o.a. zichtbaar in de opdracht om jonge kinderen te dopen. Daar mogen alle gedoopten Hem altijd op aanspreken.

In de eredienst gaat het centraal om de ontmoeting tussen God en mens. Gods Woord klinkt en de gemeente die samenkomt mag antwoorden. In gebed, samenzang, belijden en de inzameling van de gaven geeft de gemeente gestalte aan haar reactie op Gods Woord dat wordt verkondigd.

De Woordverkondiging staat centraal in de eredienst en is een uitleg van de Schriften en toepassing voor het leven. In de prediking, als de verkondiging van het Evangelie, vindt de dienst der verzoening plaats. Hierbij staat centraal dat Christus door Zijn dood de zonden heeft verzoend en weggenomen en de weg tot God heeft geopend. De gemeente is het lichaam van Christus. Ondanks dat mensen allemaal verschillen en eigen talenten hebben, behoren ze leden te zijn van dat ene Lichaam.

Alle gemeentelijke activiteiten onder zowel jongeren als ouderen, op de zondagen en doordeweeks dienen tot eer van God en tot opbouw van Zijn gemeente te zijn. Het zijn juist deze activiteiten die op deze website zijn beschreven.

U wordt dan ook hartelijk opgeroepen om actief aan deze activiteiten deel te nemen.