Featured

De Hervormde gemeente te Kamerik behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland - Classis Utrecht. Als gemeente mag de Hervormde gemeente te Kamerik een verschijningsvorm zijn van de universele gemeente van Christus. Ook in Kamerik is een gemeente die zich geroepen mag weten uit de wereld tot burgers van het Koninkrijk van God.

Onze gemeente is een zogeheten ‘brede’ gemeente waarbinnen verschillen leven in modaliteit, gezindheid en de mate van meelevendheid. Ondanks deze verschillen tracht de kerkenraad de diverse gaven binnen de gemeente dienstbaar te maken aan de opbouw van de gemeente.

Wij willen ons richten op de belijdenis van Petrus dat Christus Jezus, de Zoon van God, de beloofde Messias (Matth. 16:16), het centrum is van haar bestaan en bezigzijn. Als lichaam van Christus hebben de leden van de gemeente zich te richten op haar hoofd Jezus Christus. Alle activiteiten onder jongeren en ouderen, op de zondagen en doordeweeks, dienen daarop gericht te zijn. Daarbij is de kerkenraad geroepen om de door de Heilige Geest aan de gemeente geschonken gaven te ontdekken en aan te wenden, zowel in het ambt als daarbuiten, tot opbouw van het lichaam van Christus.

De gemeente weet zich in dankbare gehoorzaamheid aan de Schrift gebonden. Daarbij vormt het volgen van de Heere Jezus en het belijden van Zijn Naam - met als basis daarvoor de Heilige Schrift als Gods onfeilbaar Woord en de daarop gebaseerde belijdenissen - de leidraad van al het werk door en binnen de gemeente. Dit belijden is in de eerste plaats verwoord in de Apostolische Geloofsbelijdenis en in de geloofsbelijdenissen van Nicéa en Athanasius, waardoor de gemeente zich verbonden weet met de algemene christelijke Kerk.

In de tweede plaats is dit belijden neergelegd in de Heidelbergse Catechismus, in de Nederlandse Geloofsbelijdenis en in de Dordtse Leerregels, waardoor de gemeente zich – als Hervormde Gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland - verbonden weet met de gereformeerde traditie.

Uitgangspunt voor het gemeenteleven is dat alles is gericht op het werk in Gods Koninkrijk en de wederkomst van Christus met de erkenning van de Drie-enige God:

  1. God de Vader Die de wereld heeft geschapen en nog bestuurt en regeert;
  2. God de Zoon Jezus Christus. Hij is gegeven als Zaligmaker, Die mens geworden is tot verlossing en verzoening van onze zonden om mensen tot God te brengen. Hij is het fundament van de gemeente (1 Kor.3:11; Ef.2:20) en het Hoofd van haar als lichaam (Col.1:18). Zij wordt door zijn Geest en Woord, in eenheid van het ware geloof, vanaf het begin van de wereld tot aan het einde, vergaderd, beschermd en onderhouden totdat Hij terugkomt (H.C. zondag 21, vr. en antw. 54); en
  3. God de Heilige Geest, door Jezus de Trooster genaamd, Die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, Die ons geloof wil schenken en nieuw leven geeft.

Wij geloven daarom ook dat de Hervormde gemeente in Kamerik, als deel van de wereldwijde kerk van Christus, haar oorsprong vindt in Gods trouw en genadeverbond. Het bestaan van de gemeente en haar toekomst ligt vast in God.

De kerkenraad richt zich met dit alles in prediking, pastoraat en catechese op het geheel van de gemeente. Doel is dat zij zal beantwoorden aan haar hoge roeping van Christuswege in onze samenleving. De drie stukken: ellende, verlossing en dankbaarheid, zoals verwoord in de Heidelbergse Catechismus, dienen in de prediking en in het leven van de gemeente op evenwichtige wijze aan de orde te komen, evenals de betekenis van het Verbond.

Wat betreft de schriftbeschouwing en de liturgie kan de Hervormde gemeente te Kamerik overwegend gerekend worden tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond.

In de Bijbel geeft God blijk dat Hij ons behoud op het oog heeft. In de doop gaat God een verbond aan met mensen. Hij zoekt hun eeuwig behoud. Deze onbegrijpelijke Liefde wordt o.a. zichtbaar in de opdracht om jonge kinderen te dopen. Daar mogen alle gedoopten Hem altijd op aanspreken.

In de eredienst gaat het centraal om de ontmoeting tussen God en mens. Gods Woord klinkt en de gemeente die samenkomt mag antwoorden. In gebed, samenzang, belijden en de inzameling van de gaven geeft de gemeente gestalte aan haar reactie op Gods Woord dat wordt verkondigd.

De Woordverkondiging staat centraal in de eredienst en is een uitleg van de Schriften en toepassing voor het leven. In de prediking, als de verkondiging van het Evangelie, vindt de dienst der verzoening plaats. Hierbij staat centraal dat Christus door Zijn dood de zonden heeft verzoend en weggenomen en de weg tot God heeft geopend.

De gemeente is het lichaam van Christus. Ondanks dat mensen allemaal verschillen en eigen talenten hebben, behoren ze leden te zijn van dat ene Lichaam.

Alle gemeentelijke activiteiten onder zowel jongeren als ouderen, op de zondagen en doordeweeks dienen tot eer van God en tot opbouw van Zijn gemeente te zijn. Het zijn juist deze activiteiten die in de gemeentegids zijn beschreven. U wordt dan ook hartelijk opgeroepen om actief hieraan deel te nemen.

Onmisbaar is Gods zegen over het huwelijk. Het is dan ook een goede zaak om de zegen van God te ontvangen tijdens een huwelijksdienst in de kerk, in het midden van de gemeente. Daarom worden aanstaande bruidsparen die hun huwelijk willen laten bevestigen en inzegenen, verzocht zich allereerst en vroegtijdig te wenden tot de kerkenraad.

Een paar cijfers

De gemeente telde eind 2020 ruim 800 gemeenteleden, waaronder  401 belijdende leden en 359 doopleden, verdeeld over 417 pastorale wooneenheden.

Wijkindeling

De gemeente is opgedeeld in vijf wijken. Elke wijk heeft een wijkouderling, een plaatsvervangende wijkouderling en een wijkdiaken. In de bijlage is opgenomen welke wijken er zijn en wie de wijkouderlingen en wijkdiakenen zijn. Wie uw wijkouderling en wijkdiaken is, kunt u ook vinden op de website onder het tabblad pastorale zaken/wijkindeling.

Kerkgebouw
Talsmaweg 18
tel. 401521

 

Onderdeel van