ANBI Diaconie Hervormde Gemeente Kamerik

A.    Algemene gegevens.

Naam ANBI

Diaconie Hervormde Gemeente te Kamerik

RSIN/Fiscaal nummer

824101960

Website adres:

www.hervormdkamerik.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Burg. Talsmaweg 18

Postcode:

3470 CN 

Plaats:

Kamerik

KvK-nummer: 76424529
   
   

De Hervormde Gemeente te Kamerik is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

 

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

 

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente te Kamerik.

 

B.   Samenstelling bestuur.

 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente, en de predikant.

 

 

Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

 

 C.  Doelstelling/visie.

Reeds in het oude testament werd het volk Israël geroepen tot de dienst aan God en de naaste. Vooral in het boek Deuteronomium komt uitvoerig aan de orde hoe de Heere wil dat Zijn volk zal zorgdragen voor wie zich niet kan redden of in de verdrukking dreigt te komen. Behalve de zorg voor de naaste dienen we ook onze verantwoordelijkheid te dragen als het gaat om het milieu en het “bewaren” van de schepping wat ook als opdracht door God aan ons is gegeven. In het Nieuwe testament ontmoeten we Christus, die als de Grote Diaken Zelf diende. Hij waarschuwt tegen misbruik van bezit en rijkdom en roept op tot het bewijzen van barmhartigheid. Bij een dienende Christus hoort een dienend volk. Later verwoordt Paulus dat ook in zijn brieven aan de gemeente van Corinthe.

Het diaconaat heeft in haar grondbetekenis te maken met het Griekse woord “diakonein”, wat dienen betekent. De diakenen dienen te bevorderen, dat de gemeente gehoor geeft aan haar diaconale roeping tot onderling dienstbetoon en het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven.

 

 D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van de Hervormde Gemeente van Kamerik treft u bij deze link aan: Beleidsplan Hervormde Gemeente Kamerik. Hieronder treft u de nadere uitwerking van het beleidsplan met betrekking tot de diaconie.

 

E. Beloningsbeleid.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

 De taken van het college van diakenen zijn in grote lijnen:

 

 - Ambtelijke aanwezigheid in de eredienst;

-  Voorbereidende werkzaamheden m.b.t. de viering van het Heilig Avondmaal;

-  Armenzorg zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd;

 - Bejaarden- en ziekenzorg;

 - Geldwerving en voorlichting daarover aan de gemeente;

-  Organisatie van Kerst- en Paasgroetaktie;

-  Opstellen van het collecterooster, wat over het algemeen een vast stramien heeft.

 

De diaconie draagt verantwoordelijkheid voor:

 

-  Hervormde Vrouwendienst (HVD);

 - Ouderenmiddagen ;

-  Inloop ochtenden ;

-  Aanspreekpunten voor "De Herberg";

-  Rommelmarktcommissie.

 

Geldwerving en beheer

 

In iedere kerkdienst moet er gelegenheid zijn om een gave te geven voor diaconaal werk.

 XE "kerkdienst"

Het streven is om minimaal 24 zondagen per jaar te collecteren voor een gericht diaconaal doel en op de overige zondagen voor algemeen diaconaal werk.

Diaconale giften zijn uitgaven die de diaconie doet aan stichtingen, verenigingen e.d. waaraan huns inziens diaconale steun verantwoord is.

 

Ten aanzien van het vermogen is in 1999 een ondergrens van € 40.000,- vastgesteld. Deze ondergrens wordt jaarlijks verhoogd met de inflatie.

 

Beleidsvoornemens

Meer aandacht besteden aan het werk van de diaken XE "diaken"  in de wijk XE "wijk"  met als doel meer regelmaat in het bezoekwerk te krijgen.

Doorgaan met het onderscheiden van diaconale en algemeen christelijke taken c.q. collecten XE "collecten"  en giften.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten van de Diaconie met toelichting.

Hieronder kan de verkorte staat van baten en lasten van de Diaconie worden gedownload:


Verkorte staat van
baten en lasten

 

Toelichting :

Bijdragen levend geld: o.a. Giften, diaconie collecten, bid- en dankdag collecten

Collecten / giften ter doorzending: alle doelcollecten/giften door diaconie opgehaald

Bijdragen brede kerkelijke organen: Diaconaal quotum t.b.v. PKN

Kosten beheer en administratie: Abonnementen, kantoorbenodigdheden, avondmaalsviering

Diaconaal werk plaatselijk: Ouderenmiddagen, attenties bezoeken door diaconie/HVD, ondersteuningen, weeksluiting in de Cope

Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk/wereldwijd: Afgedragen doelcollecten/giften, eigen diaconale bijdragen.

 

 

Kerkgebouw
Talsmaweg 18
tel. 401521

 

Onderdeel van