Titel

Hervormde Gemeente Kamerik

banner09.png

Beleidsplan

Beleidsplan van de Hervormde Gemeente Kamerik

op hoofdlijnen

 

Doel en visie                             De Hervormde Gemeente te Kamerik (verder genoemd Hervormde Gemeente) streeft ernaar haar missionaire, diaconale en pastorale roeping te vervullen, in het besef dat de daaruit voortvloeiende taken zowel in hun onderlinge samenhang als in hun eigenheid behartigd dienen te worden.

De Hervormde Gemeente te Kamerik wil zich richten op de belijdenis van Petrus dat Christus Jezus, de Zoon van God, de beloofde Messias (Matth. 16:16), het centrum is van haar bestaan en bezig-zijn. Als lichaam van Christus hebben de leden van de gemeente zich te richten op haar hoofd Jezus Christus. Alle activiteiten onder de jongeren en de ouderen, op de zondagen en doordeweeks, dienen daarop gericht te zijn. Daarbij is de kerkenraad geroepen om de door de Heilige Geest aan de gemeente geschonken gaven te ontdekken en aan te wenden, zowel in het ambt, als daarbuiten, tot opbouw van het lichaam van Christus.

 

Kerkdiensten                            De kerkenraad belegt diensten op zon- en feestdagen en wanneer zij dat wenselijk acht.

                                         Onze gemeente kent verschillende soorten diensten:

•       De zondagse erediensten.

•       De diensten christelijke feestdagen.

•       Trouw- en rouwdiensten.

•       Overige diensten (bid- en dankdag, oud en nieuwjaar).

                                                              

Pastoraat                                               Het pastoraat dient te gebeuren vanuit de liefde, zoals de Heere Jezus ons dat heeft geleerd als de goede Herder. Het zijn voornamelijk de ambtsdragers die deze herderlijke zorg op zich nemen, maar ook de gemeenteleden onderling zijn geroepen pastoraal bezig te zijn. De kerkenraad heeft de taak om de gemeente bij haar pastorale roeping te bepalen en het onderlinge pastoraat te bevorderen. In het bijzonder krijgt het pastoraat gestalte in de prediking, op huisbezoek en in het kerkblad.

 

Catechese                                              In onder andere Deuteronomium 6 en Psalm 78 wordt gewezen op de overdracht van geloofswaarheden aan het volgende geslacht. Ook geeft Jezus Zijn discipelen de opdracht om de wereld in te gaan en de volken tot discipelen te maken, hen te dopen en te leren onderhouden al datgene wat Christus geboden heeft (Mattheüs 28). Dat houdt voor ons de opdracht in om catechetisch onderwijs te geven: het lezen en verstaan van de Heilige Schrift en het bijbrengen van de kennis van het belijden van de kerk en de geschiedenis van de kerk. Als leidraad voor het catechetisch onderwijs fungeert de Heidelberg Catechismus.

Gezien de nauwe verbinding tussen catechese en het sacrament van de Heilige Doop, waarbij de ouders immers hun kinderen beloven op te voeden in de leer van de Heilige Doop, is het hoge doel van de catechese, dat de jongeren de betekenis van hun eigen doop leren verstaan. Om dit doel te verwezenlijken wordt door onderricht en gesprek, met de hulp van de Heilige Geest geprobeerd om jongeren (en ook ouderen) met dit geloof bekend te maken om daaruit te leven. Als dit gebeurt zal de kerkenraad deze jongeren (en ouderen) de gelegenheid geven in het midden van de gemeente in het openbaar hun geloof te belijden in de God van het Verbond.

 

Gemeenteopbouw                                 Het toerusten van de gemeente d.m.v. de voortgezette catechese krijgt gestalte in het organiseren van Lidmaten-, Bijbel- en Ichtuskringen. Bovendien wordt een aantal keren per jaar een gemeenteavond gehouden.

Naast het gezelligheidsaspect en de onderlinge ontmoeting is het primaire doel van al deze activiteiten het bestuderen van de Bijbel waaruit volgt een verdieping van het persoonlijke geloof en de opbouw van de gemeente.

 

Jeugdwerk                                             Krachtens de oproep van Christus aan Zijn discipelen om de kinderen tot Hem te laten komen vindt er op diverse wijzen Jeugdwerk plaats. De kerkenraad vindt het belangrijk dat er voor iedere leeftijdsgroep een club of vereniging is.

                                                               De zorg voor het jeugdwerk behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Vanuit de kerkenraad is een jeugdouderling aangesteld. De jeugdouderling onderhoudt nauwe contacten met de jeugd en verantwoordelijke leidinggevenden.

 

Missionair werk                                                       Uit de Bijbel en met name in het nieuwe Testament weten we dat gesproken wordt over het vertellen van het Evangelie aan alle mensen, zowel aan hen die niet eerder in aanraking zijn geweest met dit Evangelie als ook aan hen die al wel in aanraking zijn gekomen met het Evangelie.

                                                               Het doel van alle evangelisatie-activiteiten binnen en namens de gemeente is om mensen die vervreemd zijn van het Evangelie of daarvan nog nooit gehoord hebben te benaderen met dit Evangelie en hen proberen te betrekken bij de gemeente en te doen leven uit het heil in Christus alleen. Dit kan alleen wanneer de gemeente in haar geheel zich bewust is van haar verantwoordelijkheid om het Evangelie, dat zij zelf elke keer mag ontvangen, ook te delen met mensen in de eigen leefomgeving en wellicht ook daarbuiten. Gewerkt mag worden vanuit het besef van de trouw en de almacht van God waardoor wij ook weten dat de Heilige Geest machtig is om door allerlei barrières en belemmeringen heen te breken en dat de Heere nooit laat varen wat Zijn hand éénmaal begon.

                                                               Het kerkgebouw aan de Talsmaweg 18 in Kamerik en het verenigingsgebouw aan de Talsmaweg 19 in Kamerik, alsmede de pastorie aan de Mijzijde 39 in Kamerik zijn eigendom van de Hervormde Gemeente Kamerik. Hierbij dient vermeld te worden dat de kerktoren eigendom is van de burgerlijke gemeente Woerden.

 

 

Om aan bovenstaand doel gestalte te geven, is er in de gemeente een evangelisatiecommissie en een zendingscommissie, worden Alfacursussen gegeven, wordt er vakantie bijbelwerk uitgevoerd.

Agenda

22 sept 2020: 17:00
Catechese, zie bijlage
28 sept 2020: 19:30
Gebedskring
28 sept 2020: 20:00
Moderamen
29 sept 2020: 17:00
Catechese, zie bijlage
30 sept 2020: 19:30
Verkiezingsavnd ambtsdragers
01 okt 2020: 20:00
Vrouwenvereniging
06 okt 2020: 17:00
Catechese, zie bijlage
07 okt 2020: 20:00
Kerkenraad
12 okt 2020: 19:30
Gebedskring
13 okt 2020: 17:00
Catechese, zie bijlage